Politica de Privacitat

Segons el que estableix el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), els proporcionem la informacio detallada de Proteccio de Dades que s'exposa a continuacio:

Responsable:
Rao Social: Associacio d
C.I.F.:
Adreça: Barcelona
Telefon: 9
Correu Electronic: info@elbaixguinardo.cat
Finalitat: L'informem que les dades de caràcter personal recollits, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informacio que ens solicitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interes (aixi com realitzar la facturacio dels productes adquirits a la nostra pagina web). Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relacio comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o se soliciti la seva supressio per l'interessat.
Legitimació: Les Dades de Caracter Personal obtinguts en aquesta pagina Web, així com l'oferta de productes i serveis oferts, esta basada en el consentiment que es solicita a l'interessat. Linteressat tindra dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectara la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Voste com a interessat directe, te dret a obtenir confirmacio sobre si en Associacio de Comerciants del Baix Guinardo estem tractant dades personals que el concerneixen, o no. Voste te dret a accedir a les seves dades personals, aixi com a solicitar la rectificacio de les dades inexactes o, si escau, solicitar la seva supressio quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, voste podra solicitar la limitacio del tractament de les seves dades, en aquest cas unicament els conservarem per al exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situacio particular, voste podra oposar-se al tractament de les seves dades. Associacio de Comerciants del baix Guinardo deixara de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o exercici o la defensa de possibles reclamacions. En determinades circumstàncies, voste tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetrels o solicitar que sels proporcionem a un tercer sense objeccio per la nostra part (dret a la portabilitat de dades). En determinades circumstancies, l'informem que te dret a no ser objecte d'un decisio basada unicament en el tractament automatitzat, inclosa lelaboracio de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre voste o li afecti significativament de manera similar. ?>